C – CLEANER

Preparat do czyszczenia instalacji C.O. na bazie polimerów

  • powoduje przywrócenie pierwotnej sprawności obiegu instalacji
  • nie reaguje z aluminium i aluminium-krzemowym
  • usuwa wszelkie zanieczyszczenia z instalacji
  • produkt multi-materiałowy nieagresywny
  • stosowany do wszelkiego typu instalacji
  • produkt biodegradowalny
  • eliminuje głośną pracę
  • odgazowuje instalacje
  • nie zawiera kwasów

HAWKO C – CLEANER Polimerowo witaminowy środek do usuwania zanieczyszczeń z instalacji o obiegu wodnym. Do stosowania w instalacjach grzewczych, chłodniczych, przemysłowych i maszynowych. Preparat rozkłada i nie pozwala wiązać się zanieczyszczeniom w układzie. Przywraca pełną sprawność i cyrkulację, usuwa zjawisko głośnej pracy instalacji. Redukuje i usuwa zimne pola na instalacjach grzewczych. Produkt do stosowania we wszelkich instalacjach niezależnie od wykorzystanego materiału. Nie narusza uszczelnień i połączeń. Po użyciu preparatu C – CLEANER instalację należy zabezpieczyć produktem HAWKO P – PROTECT.

SPOSÓB UŻYCIA: HAWKO C – CLEANER należy wlać do instalacji w dowolnym miejscu, pozwalającym na aplikację. Produkt pozostawić w instalacji na okres od 2 do 4 tygodni. Po czyszczeniu, usunąć czynnik z instalacji, a następnie przepłukać czystą wodą. Tak przygotowaną instalację zabezpieczyć produktem HAWKO P – PROTECT. Nie wymaga stosowania środków kaustycznych celem neutralizacji popłuczyn po czyszczeniu.

DOZOWANIE:
1 litr HAWKO C – CLEANER na 100 litrów czynnika w układzie

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE:
GĘSTOŚĆ: 1,08 g/cm3
POSTAĆ: CIECZ O ZABARWIENIU BRĄZOWYM, GOTOWA DO UŻYCIA
pH: 9,5

 

OSTRZEŻENIA:
UWAGA CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI.
GHS07 – działa drażniąco na oczy.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H319 Działa drażniąco na oczy.
Zwroty wskazujące środki ostrożności: P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P264 Dokładnie umyć skórę po użyciu. P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.