H – HEAT

Preparat do czyszczenia wymienników ciepła i nagrzewnic

  • usuwa złogi powstałe w wyniku procesów spalania
  • nie wymaga stosowania środków neutralizujących
  • nie reaguje z aluminium i aluminium-krzemowym
  • usuwa wszelkie zanieczyszczenia z wymienników
  • przywraca pierwotną sprawności podzespołów
  • nie zawiera kwasu amidosulfonowego
  • nie zawiera kwasu solnego

HAWKO H – HEAT Środek do czyszczenia wymienników ciepła wszelkiego typu oraz nagrzewnic w kotłach gazowych. Produkt usuwa wszelkie złady i zanieczyszczenia powstające na ściankach w tym kamienie wapienne i zewnętrzne osady powstałe powstać procesu spalania w nagrzewnicach kotów gazowych. Przywraca pełną sprawność i cyrkulację wymienników ciepłą.

SPOSÓB UŻYCIA HAWKO H – HEAT
Do czyszczenia wymienników należy używać przy pomocy pompy czyszczącej cyrkulacyjnej z odstojnikiem w czasie do 4h. Wymiennik zdemontować bądź zrobić krótki obieg na instalacji. Po zakończeniu czyszczenia wymiennik dokładnie wypłukać i zamontować ponownie w instalacji. Do czyszczenia nagrzewnic stosować metodę zanurzeniową w ciepłej wodzie z dodatkiem preparatu. Po zakończeniu czyszczenia nagrzewnice dokładnie opłukać i zamontować ponownie.

DOZOWANIE:
5 do 15 % HAWKO H – HEAT, 5 do 15 litrów na 100 litrów czynnika w układzie.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE:
GĘSTOŚĆ: 1,15 g/cm3  
POSTAĆ: CIECZ O ZABARWIENIU BRĄZOWYM, GOTOWA DO UŻYCIA
pH: 10

OSTRZEŻENIA:
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H302 Działa drażliwie po połknięciu. H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260 Nie wdychać mgły/par/ rozpylonej cieczy P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P301 + P330 + 331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów P303 + P361 + 353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórze pod strumieniem wody lub prysznicem P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / Lekarzem