S – STONE

Granulat do czyszczenia nagrzewnic w kotłach gazowych

  • zwiększa sprawność urządzeń grzewczych

  • usuwa pozostałości po procesie spalania

  • produkt jest biodegradowalny

  • występuje w postaci sypkiej

Granulat HAWKO S – STONE Przeznaczony do czyszczenia nagrzewnice z zielonych nagarów, patyn isiarczanów powstałych w trakcie spalania gazu. Również do stosowania również z elementami aluminiowokrzemowymi. Produkt nie reaguje z miedzią i stalą kwasoodporną. W przypadku innych metali przed zastosowaniem należy wykonać próbę.  

SPOSÓB UŻYCIA:
Dawkowanie natryskowe lub zanurzeniowe.

DOZOWANIE:
Stosować kąpiel w roztworze 0,25 kg na 10 L wody. Po oczyszczeniu dokładnie spłukać wodą.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE:
GĘSTOŚĆ: 1,54 g/cm
POSTAĆ: CIAŁO STAŁE FORMA SYPKA
pH: po rozpuszczeniu z wodą odczyn silnie kwaśny, pH: około 1,8 (50 g/l H20, 20stC)  

OSTRZEŻENIA:
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H302 Działa drażliwie po połknięciu. H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: UWAGA CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI. Xi Produkt drażniący. R 36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę. S2 Chronić przed dziećmi. S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. S28 Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem. S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza pokazać opakowanie lub etykietę.