P – PROTECT

Polimerowy inhibitor korozji do zabezpieczania instalacji C.O.

  • działa antykorozyjnie na wszelkie podzespoły instalacji
  • niereaktywny z aluminium i aluminium-krzemowym
  • redukuje głośną pracę podzespołów
  • posiada cechy lubrykacyjne
  • odgazowuje instalacje

HAWKO P – PROTECT Polimerowy środek zabezpieczający obieg instalacji wodnych przed powstawaniem zanieczyszczeń, wytrącaniem się kamienia, rdzy i mułów. Do stosowania w instalacjach grzewczych, chłodniczych, przemysłowych i maszynowych. Do stosowania w instalacjach nowych oraz poddanych wcześniej procesowi czyszczenia produktami HAWKO. Produkt zabezpiecza instalację oraz wszelkie jej podzespoły. Szeroki zakres stosowania oraz charakter polimerowy pozwala na zabezpieczanie instalacji multi materiałowych. Reguluje PH i tworzy warstwę polimerową w instalacji.

 

SPOSÓB UŻYCIA: 

Produkt stosować do instalacji nowej lub wcześniej czyszczonej produktem HAWKO C – CLEANER lub C – CLEANER KONCENTRAT. Produkt aplikować w dowolne miejsce instalacji. Zapewnić cyrkulację obiegu w instalacji na okres 2 dni po aplikacji. Przed aplikacją zmierzyć pH wody w układzie. Po dwóch dniach zmierzyć ponownie pH i sprawdzić czy utrzymuje się na poziomie 7,5-8,5 pH. W razie potrzeby należy dolać produktu do instalacji.

 

DOZOWANIE:

1 litr HAWKO P – PROTECT na 100 litrów czynnika w układzie

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE:

GĘSTOŚĆ: 1,08 g/cm3

POSTAĆ: CIECZ O ZABARWIENIU BRĄZOWYM, GOTOWA DO UŻYCIA

 

OSTRZEŻENIA:

UWAGA CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI.

GHS07 – działa drażniąco na oczy.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H319 Działa drażniąco na oczy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P264 Dokładnie umyć skórę po użyciu. P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.