R – RAPID

Preparat udrażniający do instalacji grzewczych

  • usuwa wszelkie zanieczyszczenia z instalacji grzewczych
  • nie wymaga stosowania środków neutralizujących
  • szybko przywraca cyrkulację czynnika w instalacji
  • nie zawiera kwasu solnego i amidosulfonowego
  • ułatwia montaż i wymianę elementów instalacji
  • produkt biodegradowalny

HAWKO R – RAPID Preparat do szybkiego przywracania cyrkulacji wodnej w instalacjach o obiegu wodnym. Do stosowania w instalacjach grzewczych, chłodniczych, przemysłowych i maszynowych. Preparat rozpuszcza wszelkie złady występujące w układzie. Produkt stosować za pomocą pompy czyszczącej cyrkulacyjnej z odstojnikiem w czasie do 4h.

SPOSÓB UŻYCIA: 

HAWKO R – RAPID należy używać przy pomocy pompy czyszczącej cyrkulacyjnej z odstojnikiem w czasie do 4h. Preparat wlać do pojemnika pompy zgodnie z dawkowaniem podanym na etykiecie. Po czyszczeniu instalację dokładnie wypłukać, a następnie zalać instalację produktem HAWKO P – PROTECT.

DOZOWANIE:

5 do 15 % HAWKO R- RAPID, 5 do 15 litrów na 100 litrów czynnika w układzie.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE:

GĘSTOŚĆ: 1,18 g/cm

POSTAĆ: CIECZ BEZBARWNA, GOTOWA DO UŻYCIA, SILNY ZAPACH.

OSTRZEŻENIA:

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H302 Działa drażliwie po połknięciu. H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260 Nie wdychać mgły/par/ rozpylonej cieczy P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P301 + P330 + 331 W PRZYPADKU POŁKNI Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów P303 + P361 + 353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórze pod strumieniem wody lub prysznicem P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / Lekarzem